فیلتر سوخت پیچی SF8899

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 178.5mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 95mm نوع فیلتر 105mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 108mm نوع فیلتر
اسکانیا - Scania
اسکانیا
R 730
R 620
R 580
R 580
R 560
R 560
R 520
R 500
R 500
R 500
R 490
R 480
R 480
R 480
R 470
R 470
R 450
R 440
R 420
R 420
R 420
R 410
R 400
R 380
R 380
R 380
R 370
R 360
R 360
R 340
R 340
R 320
R 310
R 310
R 280
R 270
R 270
R 250
R 230
R 230
P 490
P 480
P 480
P 450
P 440
P 410
P 370
P 360
P 320
P 280
P 250
G 490
G 480
G 470
G 450
G 440
G 410
G 370
G 360
G 320
G 280
G 250
4214
4212