12 / 2

 

احراز استاندارد ملی ایران

فیلتر سركان از اولین شركت های تولید کننده فیلتر است كه موفق به احراز استاندارد ملی ایران شده است.

حفظ و ارتقا كیفیت به صورت جزء جدایی ناپذیر محصولات و سیاست جاری، شركت فیلتر سركان را به مرجع و ماوایی برای مقایسه ی كیفی در بازار و صنعت فیلتر در آورده است.

 

احراز گواهينامه مديريت كيفيت

احراز گواهینامه مدیریت كیفیت براساس استاندارد ISO 9001 : 2008 , ISO/TS : 16942 از شركت معتبر و پرسابقه ی  Bearou Vertitas BV فرانسه گواه این است كه توجه به كیفیت و مدیریت آن همگام با صنعت جهانی در فیلتر سركان جاری وساری است . فیلتر سركان توانسته است با تكیه بر آن اعتماد مشتریان خود را جلب نماید .

دستاورد ها

دستاوردها