فیلتر سوخت پیچی SF8897

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع NO
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 93 نوع فیلتر 103mm نوع فیلتر نوع فیلتر 108mm نوع فیلتر M 32 X 1.5
دنیس - Dennis
F3000