فیلتر سوخت پیچی SF8896

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 228mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 92.1mm نوع فیلتر 101.2mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 108mm نوع فیلتر 1-14UNS
سینو تراک
هوو - 3237
هوو - FARAZ
فاو - Faw
CA3250 (6*4) - J6
CA4180 (4*2) - J6
CA4250 (6*4) - J6