فیلتر سوخت پیچی SF8876

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 143mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 61.7mm نوع فیلتر 71.4mm نوع فیلتر نوع فیلتر 90mm نوع فیلتر M 18 X 1.5
رنو - Renault
میدلام نسل 1 - 270.12 dCi
میدلام نسل 1 - 270.13 dCi
میدلام نسل 1 - 270.14 dCi
میدلام نسل 1 - 270.16 dCi
میدلام نسل 1 - 270.18 dCi