فیلتر سوخت پیچی SF8875

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 197mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 75mm نوع فیلتر 85mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 90mm نوع فیلتر 1-16UN
مرسدس بنز - Mercedes Benz
O - 457