فیلتر سوخت پیچی SF8870

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 155.6mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 95mm نوع فیلتر 105mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 108mm نوع فیلتر 1-14UNS
ایوکو - Iveco
یوروکارگو (II) - ML180E 24
یوروکارگو (II) - ML180E 28
یوروکارگو (I) - ML180E 24
یوروکارگو (I) - ML180E 28