فیلتر سوخت پیچی SF8841

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 138mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 61.7mm نوع فیلتر 71.4mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 78mm نوع فیلتر M 16 X 1.5
ایوکو - Iveco
یورو تک - 440E42
یورو تک - 440E34
یورو تک - 440E38
یورو تراکر - 380E47
یورو تراکر - 720E47
یورو تراکر - 440E47
یورو تراکر - 380E34
یورو تراکر - 380E37
یورو تراکر - 380E42
یورو تراکر - 720E37
یورو تراکر - 720E42
یورو تراکر - 440E42
یورو تراکر - 440E37