فیلتر پیچی سوخت SF8839

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 160mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 95mm نوع فیلتر 105.3mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 108mm نوع فیلتر 1 - 14 UNS
مرسدس بنز - Mercedes Benz
C - 457