فیلتر سوخت پیچی SF8836

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 144.3mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 81mm نوع فیلتر 91mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 93mm نوع فیلتر UNS 14-1
ولوو - Volvo
NL 10 - 340
NL 12 - 420
FM 9 - 300
FM 9 - 340
FM 9 - 380
FM 9 -260
FH 12 - 380
FH 12 - 420
FH 12 - 460
FH 12 - 500
FH 16 - 540
FH 16 - 540
FH 16 - 540
FH 16 - 550
FH 16 - 580
FH 16 - 580
FH 16 - 600
FH 16 - 610
FH 16 - 660
FH 16 - 660
FH 16 - 700
FH 16 - 750