فیلتر سوخت پیچی SF8832

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 260mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 93mm نوع فیلتر 103mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 108mm نوع فیلتر M 32 X 1.5
ولوو - Volvo
NL 10 - 340
NL 12 - 420
FM 12 - 340
FM 12 - 340
FM 12 - 380
FM 12 - 380
FM 12 - 420
FM 12 - 420
FM 12 - 460
FM 300
FM 300
FM 330
FM 340
FM 340
FM 360
FM 360
FM 360
FM 360
FM 370
FM 380
FM 380
FM 380
FM 390
FM 400
FM 400
FM 400
FM 400
FM 410
FM 420
FM 430
FM 440
FM 440
FM 440
FM 440
FM 450
FM 460
FM 480
FM 480
FM 480
FM 480
FM 500
FM 500
FM 9 - 300
FM 9 - 340
FM 9 - 380
FM 9 -260
FM II 330
FM II 370
FM II 410
FM II 420
FM II 420
FM II 450
FM II 460
FM II 500
FM II 540
FMX 330
FMX 370
FMX 380
FMX 410
FMX 420
FMX 450
FMX 460
FMX 500
FMX II 330
FMX II 370
FMX II 410
FMX II 420
FMX II 420
FMX II 450
FMX II 460
FMX II 500
FMX II 540
FH 12 - 380
FH 12 - 420
FH 12 - 460
FH 12 - 500
FH 16 - 540
FH 16 - 540
FH 16 - 540
FH 16 - 550
FH 16 - 580
FH 16 - 580
FH 16 - 600
FH 16 - 610
FH 16 - 660
FH 16 - 660
FH 16 - 700
FH 16 - 750
FH CLASIC - 400
FH CLASIC - 400
FH CLASIC - 400
FH CLASIC - 420
FH CLASIC - 440
FH CLASIC - 440
FH CLASIC - 440
FH CLASIC - 440
FH CLASIC - 460
FH CLASIC - 480
FH CLASIC - 480
FH CLASIC - 500
FH CLASIC - 500
FH CLASIC - 520
FH CLASIC - 540
FH CLASIC - 540
FH CLASIC- 400
FH II - 420
FH II - 420
FH II - 460
FH II - 460
FH II - 500
FH II - 500
FH II - 540
FH II - 540
FH II - 540
FH II - 600
FH II - 700
FH II - 750
FH II - 750
B12 B TX
B9 R