فیلتر سوخت المنتی SF8126

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 228mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 37mm نوع فیلتر 86mm نوع فیلتر
اسکانیا - Scania
اسکانیا
R360
R 730, S 730
R 730
R 650, S 650
R 580, S 580
R 580
R 520, S 520
R 520
R 500, R 500 XT, S 500
R 490
R 480
R 480
R 450, R 450 XT, S 450
R 450
R 440
R 420
R 410, R 410 XT, S 410
R 410
R 400
R 370, S 370
R 370
R 360
R 360
R 320 - S 320
R 320
R 280 - S 280 CNG
R 280 - S 280
R 280
R 250
P 500
P 490
P 480
P 450
P 450
P 440
P 410
P 410
P 400
P 370
P 370
P 360
P 360
P 360
P 320, P 325
P 320
P 320
P 280 (DC09)
P 280
P 280
P 250
P 230
G400
G 500, G 500 XT
G 490
G 480
G 470
G 450, G 450 XT
G 450
G 440
G 410, G 410 XT
G 410
G 370
G 370
G 360
G 360
G 320
G 320
G 280 CNG
G 280
G 280
G 250
4214
4212