فیلتر سوخت تخت SF8123

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  90mm عرض 89mm ارتفاع 53mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
مان - MAN
480 - TGA
460 - TGA