فیلتر سوخت المنتی SF8105

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 186mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 37mm نوع فیلتر 86mm نوع فیلتر
اسکانیا - Scania
اسکانیا
R 620
R 580
R 560
R 560
R 500
R 500
R 500
R 480
R 470
R 470
R 420
R 420
R 380
R 380
R 380
R 340
R 340
R 310
R 310
R 270
R 230
R 230
P 480
P 470
P 420
P 420
P 380
P 380
P 340
P 310
P 270
P 230
G 480
G 470
G 420
G 420
G 380
G 380
G 340
G 310
G 270
G 230
4214
4212