فیلتر روغن پیچی SF7261

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 88mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 63mm نوع فیلتر 56mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 66.2mm نوع فیلتر
دانگ فانگ - Dong Fong
FMC - SX6
FMC - SX5