فیلتر روغن پیچی SF7194

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 77mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 56mm نوع فیلتر 63mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 66.2mm نوع فیلتر M 20 X 1.5
رنو - Renault
اسکالا کوپه (III)
کولئوس (HY)
کولئوس (HY)
سفران 2500CC (L70)
لتیتود (L70)
اسکالا 1600CC (III)
فلوئنس
سفران 2000CC (L70)
اسکالا 2000CC (III)
تلیسمان
کولئوس (HC)
لاگونا III (X91)