فیلتر روغن پیچی SF7102

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 260mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 93mm نوع فیلتر 103mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 108mm نوع فیلتر
رنو
T 520
T 480
T 460
پرمیوم - HR 460 DXI
پرمیوم - HD 460 DXI
پرمیوم - HL 460 DXI
پرمیوم - HR 440 DXI
پرمیوم - HL 440 DXI
پرمیوم - HD 380 DXIi
پرمیوم - HL 380 DXI
پرمیوم - HR 380 DXI