فیلتر هیدرولیک المنتی SF6616

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هیدرولیک شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 106mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 22.5mm نوع فیلتر 83mm نوع فیلتر NO
اسکانیا
DORSA
R360
R 730, S 730
R 730
R 650, S 650
R 620
R 580, S 580
R 580
R 580
R 560
R 560
R 520, S 520
R 520
R 500, R 500 XT, S 500
R 500
R 500
R 500
R 490
R 480
R 480
R 480
R 470
R 470
R 450, R 450 XT, S 450
R 450
R 440
R 420
R 420
R 420
R 410, S 410 CNG
R 410, R 410 XT, S 410
R 410
R 400
R 380
R 380
R 380
R 370, S 370
R 370
R 360
R 360
R 340 - S 340 CNG
R 340
R 340
R 320 - S 320
R 320
R 310
R 310
R 280 - S 280 CNG
R 280 - S 280
R 280
R 270
R 270
R 250
R 230
R 230
P 500
P 490
P 480
P 480
P 470
P 450
P 450
P 440
P 420
P 420
P 420
P 410 CNG
P 410
P 410
P 400
P 380
P 380
P 380
P 370
P 370
P 360
P 360
P 360
P 340 CNG
P 340 CNG
P 340
P 340
P 320, P 325
P 320
P 320
P 310 CNG
P 310
P 310
P 280 CNG
P 280 CNG
P 280 (DC09)
P 280 (DC07)
P 280
P 280
P 270
P 270
P 250
P 250
P 230
P 230
P 230
P 220
G400
G 500, G 500 XT
G 490
G 480
G 480
G 470
G 470
G 450, G 450 XT
G 450
G 440
G 420
G 420
G 410, G 410 XT
G 410 CNG
G 410
G 380
G 380
G 370
G 370
G 360
G 360
G 340 CNG
G 340 CNG
G 340
G 320
G 320
G 310
G 280 CNG
G 280
G 280
G 270
G 250
G 230
Maral - 4214
Maral - 4212