فیلتر هیدرولیک المنتی SF6602

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هیدرولیک شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 102mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 18.5mm نوع فیلتر 58.5mm نوع فیلتر NO
اسکانیا - Scania
R360
R 730, S 730
R 730
R 650, S 650
R 620
R 580, S 580
R 580
R 580
R 560
R 560
R 520, S 520
R 520
R 500, R 500 XT, S 500
R 500
R 500
R 500
R 490
R 480
R 480
R 480
R 470
R 470
R 450, R 450 XT, S 450
R 450
R 440
R 420
R 420
R 420
R 410, S 410 CNG
R 410, R 410 XT, S 410
R 410
R 400
R 380
R 380
R 380
R 370, S 370
R 370
R 360
R 360
R 340 - S 340 CNG
R 340
R 340
R 320 - S 320
R 320
R 310
R 310
R 280 - S 280 CNG
R 280 - S 280
R 280
R 270
R 270
R 250
R 230
R 230
P 500
P 490
P 480
P 480
P 470
P 450
P 450
P 440
P 420
P 420
P 420
P 410 CNG
P 410
P 410
P 400
P 380
P 380
P 380
P 370
P 370
P 360
P 360
P 360
P 340 CNG
P 340 CNG
P 340
P 340
P 320, P 325
P 320
P 320
P 310 CNG
P 310
P 310
P 280 CNG
P 280 CNG
P 280 (DC09)
P 280 (DC07)
P 280
P 280
P 270
P 270
P 250
P 250
P 230
P 230
P 230
P 220
G400
G 500, G 500 XT
G 490
G 480
G 480
G 470
G 470
G 450, G 450 XT
G 450
G 440
G 420
G 420
G 410, G 410 XT
G 410 CNG
G 410
G 380
G 380
G 370
G 370
G 360
G 360
G 340 CNG
G 340 CNG
G 340
G 320
G 320
G 310
G 280 CNG
G 280
G 280
G 270
G 250
G 230
ایوکو - IVECO
یورو تراکر 440 E 42
یورو تراکر 440 E 37
یورو تراکر 440 E 35
یورو تراکر 720 E 42
یورو تراکر 720 E47
یورو تراکر 720 E37
یورو تراکر 380 E42
یورو تراکر 380 E 37
یورو تراکر 380 E 34
داف - DAF
XF106 - 460
XF106 - 510
XF106 - 480
XF106 - 530
XF105 - 460
رنو - Renault
میدلام نسل 2 - 280.12DXI
میدلام نسل 2 - 280.13DXI
میدلام نسل 2 - 280.14DXI
میدلام نسل 2 - 280.16DXI
میدلام نسل 2 - 280.16DXI
میدلام نسل 1 - 270.12DCI
میدلام نسل 1 - 270.13DCI
میدلام نسل 1 - 270.14DCI
میدلام نسل 1 - 270.16DCI
میدلام نسل 1 - 270.18DCI
T 460
T 480
T 520
پرمیوم - HR 380 DXI
پرمیوم - HD 380 Dxi
پرمیوم - HL 380 DXi
پرمیوم - HR 440 DXI
پرمیوم - HL 440 DXi
پرمیوم - HD 460 Dxi
پرمیوم - HL 460 DXi
پرمیوم - HR 460 DXI
مان - MAN
TGA - 460
TGA - 480
Lions Coach - RO7
FE460
مرسدس بنز - Mercedes Benz
مایلر 1921
مایلر 1924
مایلر 2624
آکسور نسل 2 1823
آکسور نسل 2 1824 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 1826 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 1828
آکسور نسل 2 1829 Blue Tec 4+5/EEV
آکسور نسل 2 1833
آکسور نسل 2 1833 Blue Tec 4+5/EEV
آکسور نسل 2 2523
آکسور نسل 2 2528
آکسور نسل 2 2529 Blue Tec 4+5/EEV
آکسور نسل 2 2533
آکسور نسل 2 2628
آکسور نسل 2 2629 Blue Tec 4+5/EEV
آکسور نسل 2 2633
آکسور نسل 2 2633 Blue Tec 4+5/EEV
آکسور نسل 2 3228
آکسور نسل 2 1835
آکسور نسل 2 1836 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 1840
آکسور نسل 2 1843
آکسور نسل 2 1843 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 2535
آکسور نسل 2 2536 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 2540
آکسور نسل 2 2543
آکسور نسل 2 2636 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 2640
آکسور نسل 2 2640 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 2643
آکسور نسل 2 2643 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 3235
آکسور نسل 2 3236 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 3240
آکسور نسل 2 3240 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 3243
آکسور نسل 2 3243 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 3335
آکسور نسل 2 3340
آکسور نسل 2 3343
آکسور نسل 2 4135
آکسور نسل 2 4140
آکسور نسل 2 4143
آکسور نسل 2 4144 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 1 1835
آکسور نسل 1 1840
آکسور نسل 1 1843
آکسور نسل 1 2535
آکسور نسل 1 2540
آکسور نسل 1 2543
آکتروس نسل 2 1832
آکتروس نسل 2 1832 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 1836
آکتروس نسل 2 1836 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 1841
آکتروس نسل 2 1841 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 1844
آکتروس نسل 2 1844 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 1846
آکتروس نسل 2 1846 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 1848
آکتروس نسل 2 1848 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 1850
آکتروس نسل 2 2032
آکتروس نسل 2 2032 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2036
آکتروس نسل 2 2036 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2041
آکتروس نسل 2 2041 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2044
آکتروس نسل 2 2044 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2046
آکتروس نسل 2 2046 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2048
آکتروس نسل 2 2048 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2050
آکتروس نسل 2 2432 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2436 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2441 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2444 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2446 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2448 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2532
آکتروس نسل 2 2532 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2536
آکتروس نسل 2 2536 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2541
آکتروس نسل 2 2541 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2544
آکتروس نسل 2 2544 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2546
آکتروس نسل 2 2546 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2548
آکتروس نسل 2 2548 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2550
آکتروس نسل 2 2632
آکتروس نسل 2 2632 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2636
آکتروس نسل 2 2636 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2641
آکتروس نسل 2 2641 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2644
آکتروس نسل 2 2644 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2646
آکتروس نسل 2 2646 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2648
آکتروس نسل 2 2648 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2650
آکتروس نسل 2 3232
آکتروس نسل 2 3232 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 3236
آکتروس نسل 2 3236 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3241
آکتروس نسل 2 3241 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3244
آکتروس نسل 2 - 3244 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3246
آکتروس نسل 2 - 3246 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3248
آکتروس نسل 2 - 3248 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3250
آکتروس نسل 2 - 3331
آکتروس نسل 2 - 3332
آکتروس نسل 2 - 3332 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3336
آکتروس نسل 2 - 3336 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3341
آکتروس نسل 2 - 3341 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3344
آکتروس نسل 2 - 3344 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3346
آکتروس نسل 2 - 3346 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3348
آکتروس نسل 2 - 3348 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3350
آکتروس نسل 2 - 3351
آکتروس نسل 2 - 4141
آکتروس نسل 2 - 4141 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 4144
آکتروس نسل 2 - 4144 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 4146
آکتروس نسل 2 - 4146 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 4148
آکتروس نسل 2 - 4148 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 4150
آکتروس نسل 2 - 5041 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 5044 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 5046 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 5048 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 1 - 1831
آکتروس نسل 1 - 1835
آکتروس نسل 1 - 1840
آکتروس نسل 1 - 1843
آکتروس نسل 1 - 1846
آکتروس نسل 1 - 1848
آکتروس نسل 1 - 1943
آکتروس نسل 1 - 2031
آکتروس نسل 1 - 2035
آکتروس نسل 1 - 2038
آکتروس نسل 1 - 2040
آکتروس نسل 1 - 2043
آکتروس نسل 1 - 2046
آکتروس نسل 1 - 2048
آکتروس نسل 1 - 2531
آکتروس نسل 1 - 2535
آکتروس نسل 1 - 2540
آکتروس نسل 1 - 2543
آکتروس نسل 1 - 2546
آکتروس نسل 1 - 2548
آکتروس نسل 1 - 2631
آکتروس نسل 1 - 2635
آکتروس نسل 1 - 2640
آکتروس نسل 1 - 2643
آکتروس نسل 1 - 2646
آکتروس نسل 1 - 2648
آکتروس نسل 1 - 2653
آکتروس نسل 1 - 2657
آکتروس نسل 1 - 2831
آکتروس نسل 1 - 3231
آکتروس نسل 1 - 3235
آکتروس نسل 1 - 3240
آکتروس نسل 1 - 3243
آکتروس نسل 1 - 3246
آکتروس نسل 1 - 3331
آکتروس نسل 1 - 3335
آکتروس نسل 1 - 3340
آکتروس نسل 1 - 3343
آکتروس نسل 1 - 3346
آکتروس نسل 1 - 3348
آکتروس نسل 1 - 4140
آکتروس نسل 1 - 4143
آکتروس نسل 1 - 4146
آکتروس نسل 1 - 4148
آتگو نسل 2 - 1023
آتگو نسل 2 - 1024 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1026 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1029 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1223
آتگو نسل 2 - 1224 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1226 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1228
آتگو نسل 2 - 1229 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1323
آتگو نسل 2 - 1324 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1326 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1328
آتگو نسل 2 - 1329 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1523
آتگو نسل 2 - 1524 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1526 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1528
آتگو نسل 2 - 1529 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1624 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1629 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 823
آتگو نسل 2 - 824 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 826 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 829 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 923
آتگو نسل 2 - 924 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 926 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 929 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1023 (970)
آتگو نسل 1 - 1223 (970)
آتگو نسل 1 - 1225 (976)
آتگو نسل 1 - 1225 (970)
آتگو نسل 1 - 1228 (970)
آتگو نسل 1 - 1323 ( 975)
آتگو نسل 1 - 1323 (970)
آتگو نسل 1 - 1325 ( 976)
آتگو نسل 1 - 1325 (970)
آتگو نسل 1 - 1328 (970)
آتگو نسل 1 - 1333 (970)
آتگو نسل 1 - 1523 (970)
آتگو نسل 1 - 1523 ( 975)
آتگو نسل 1 - 1525 (970)
آتگو نسل 1 - 1528 ( 976)
آتگو نسل 1 - 1528 (970)
آتگو نسل 1 - 1533 (970)
آتگو نسل 1 - 1823 (950)
آتگو نسل 1 - 1828 (950)
آتگو نسل 1 - 1833 (950)
آتگو نسل 1 - 1923 (950)
آتگو نسل 1 - 1928 (950)
آتگو نسل 1 - 2223 (950)
آتگو نسل 1 - 2228 (950)
آتگو نسل 1 - 2523 (952)
آتگو نسل 1 - 2523 (953)
آتگو نسل 1 - 2528 (952)
آتگو نسل 1 - 2528 (953)
آتگو نسل 1 - 2533 (953)
آتگو نسل 1 - 2533 (952)
آتگو نسل 1 - 2628 (953)
آتگو نسل 1 - 2628 (952)
آتگو نسل 1 - 2633 (953)
آتگو نسل 1 - 2633 (952)
آتگو نسل 1 - 823 (970)
آتگو نسل 1 - 828 F (970)
آتگو نسل 1 - 923 (970)
آتگو نسل 1 - 925 (970)
آتگو نسل 1 - 928 (970)
NG - 1626
ولوو - Volvo
NL 10 - 340
NL 12 - 420
F 12
F12
FH 12 - 340
FH 12 - 380
FH 12 - 420
FH 12 - 460
FH 12 - 420
FH 12 - 460
FH 12 - 500
FH 16 - 540
FH 16 - 540
FH 16 - 540
FH 16 - 550
FH 16 - 580
FH 16 - 580
FH 16 - 600
FH 16 - 610
FH 16 - 660
FH 16 - 660
FH 16 - 700
FH 16 - 750
FH CLASIC- 400
FH CLASIC - 400
FH CLASIC - 400
FH CLASIC - 400