فیلتر هیدرولیک المنتی SF6602

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هیدرولیک شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 102mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 18.5mm نوع فیلتر 58.5mm نوع فیلتر NO
اسکانیا - Scania
R360
R 730, S 730
R 730
R 650, S 650
R 620
R 580, S 580
R 580
R 580
R 560
R 560
R 520, S 520
R 520
R 500, R 500 XT, S 500
R 500
R 500
R 500
R 490
R 480
R 480
R 480
R 470
R 470
R 450, R 450 XT, S 450
R 450
R 440
R 420
R 420
R 420
R 410, S 410 CNG
R 410, R 410 XT, S 410
R 410
R 400
R 380
R 380
R 380
R 370, S 370
R 370
R 360
R 360
R 340 - S 340 CNG
R 340
R 340
R 320 - S 320
R 320
R 310
R 310
R 280 - S 280 CNG
R 280 - S 280
R 280
R 270
R 270
R 250
R 230
R 230
P 500
P 490
P 480
P 480
P 470
P 450
P 450
P 440
P 420
P 420
P 420
P 410 CNG
P 410
P 410
P 400
P 380
P 380
P 380
P 370
P 370
P 360
P 360
P 360
P 340 CNG
P 340 CNG
P 340
P 340
P 320, P 325
P 320
P 320
P 310 CNG
P 310
P 310
P 280 CNG
P 280 CNG
P 280 (DC09)
P 280 (DC07)
P 280
P 280
P 270
P 270
P 250
P 250
P 230
P 230
P 230
P 220
G400
G 500, G 500 XT
G 490
G 480
G 480
G 470
G 470
G 450, G 450 XT
G 450
G 440
G 420
G 420
G 410, G 410 XT
G 410 CNG
G 410
G 380
G 380
G 370
G 370
G 360
G 360
G 340 CNG
G 340 CNG
G 340
G 320
G 320
G 310
G 280 CNG
G 280
G 280
G 270
G 250
G 230
ایوکو - IVECO
یورو تراکر 440 E 42
یورو تراکر 440 E 37
یورو تراکر 440 E 35
یورو تراکر 720 E 42
یورو تراکر 720 E47
یورو تراکر 720 E37
یورو تراکر 380 E42
یورو تراکر 380 E 37
یورو تراکر 380 E 34
داف - DAF
XF106 - 460
XF106 - 510
XF106 - 480
XF106 - 530
XF105 - 460
رنو - Renault
میدلام نسل 2 - 280.12DXI
میدلام نسل 2 - 280.13DXI
میدلام نسل 2 - 280.14DXI
میدلام نسل 2 - 280.16DXI
میدلام نسل 2 - 280.16DXI
میدلام نسل 1 - 270.12DCI
میدلام نسل 1 - 270.13DCI
میدلام نسل 1 - 270.14DCI
میدلام نسل 1 - 270.16DCI
میدلام نسل 1 - 270.18DCI
T 460
T 480
T 520
پرمیوم - HR 380 DXI
پرمیوم - HD 380 Dxi
پرمیوم - HL 380 DXi
پرمیوم - HR 440 DXI
پرمیوم - HL 440 DXi
پرمیوم - HD 460 Dxi
پرمیوم - HL 460 DXi
پرمیوم - HR 460 DXI
مان - MAN
TGA - 460
TGA - 480
Lions Coach - RO7
FE460
مرسدس بنز - Mercedes Benz
مایلر 1921
مایلر 1924
مایلر 2624
آکسور نسل 2 1823
آکسور نسل 2 1824 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 1826 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 1828
آکسور نسل 2 1829 Blue Tec 4+5/EEV
آکسور نسل 2 1833
آکسور نسل 2 1833 Blue Tec 4+5/EEV
آکسور نسل 2 2523
آکسور نسل 2 2528
آکسور نسل 2 2529 Blue Tec 4+5/EEV
آکسور نسل 2 2533
آکسور نسل 2 2628
آکسور نسل 2 2629 Blue Tec 4+5/EEV
آکسور نسل 2 2633
آکسور نسل 2 2633 Blue Tec 4+5/EEV
آکسور نسل 2 3228
آکسور نسل 2 1835
آکسور نسل 2 1836 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 1840
آکسور نسل 2 1843
آکسور نسل 2 1843 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 2535
آکسور نسل 2 2536 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 2540
آکسور نسل 2 2543
آکسور نسل 2 2636 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 2640
آکسور نسل 2 2640 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 2643
آکسور نسل 2 2643 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 3235
آکسور نسل 2 3236 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 3240
آکسور نسل 2 3240 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 3243
آکسور نسل 2 3243 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 3335
آکسور نسل 2 3340
آکسور نسل 2 3343
آکسور نسل 2 4135
آکسور نسل 2 4140
آکسور نسل 2 4143
آکسور نسل 2 4144 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 1 1835
آکسور نسل 1 1840
آکسور نسل 1 1843
آکسور نسل 1 2535
آکسور نسل 1 2540
آکسور نسل 1 2543
آکتروس نسل 2 1832
آکتروس نسل 2 1832 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 1836
آکتروس نسل 2 1836 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 1841
آکتروس نسل 2 1841 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 1844
آکتروس نسل 2 1844 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 1846
آکتروس نسل 2 1846 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 1848
آکتروس نسل 2 1848 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 1850
آکتروس نسل 2 2032
آکتروس نسل 2 2032 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2036
آکتروس نسل 2 2036 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2041
آکتروس نسل 2 2041 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2044
آکتروس نسل 2 2044 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2046
آکتروس نسل 2 2046 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2048
آکتروس نسل 2 2048 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2050
آکتروس نسل 2 2432 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2436 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2441 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2444 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2446 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2448 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2532
آکتروس نسل 2 2532 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2536
آکتروس نسل 2 2536 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2541
آکتروس نسل 2 2541 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2544
آکتروس نسل 2 2544 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2546
آکتروس نسل 2 2546 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2548
آکتروس نسل 2 2548 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2550
آکتروس نسل 2 2632
آکتروس نسل 2 2632 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2636
آکتروس نسل 2 2636 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2641
آکتروس نسل 2 2641 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2644
آکتروس نسل 2 2644 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2646
آکتروس نسل 2 2646 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2648
آکتروس نسل 2 2648 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 2650