فیلتر کابین تخت SF1646

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر کابین شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع NO
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO
ولوو - Volvo
FM II 540
FMX II 540
FM II 500
FMX II 500
FMX 500
FM II 460
FMX II 460
FMX 460
FM II 450
FMX II 450
FMX 450
FMX 420
FM II 420
FMX II 420
FM II 410
FMX II 410
FMX 410
FMX 380
FM II 370
FMX II 370
FMX 370
FM II 330
FMX II 330
FMX 330
FH II - 540
FH II - 540
FH II - 500
FH II - 500
FH II - 460
FH II - 460
FH II - 420
FH II - 420
FH II - 650
FH II - 550
FH II - 750
FH II - 750
FH II - 700
FH II - 600
FH II - 540