فیلتر کابین تخت SF999

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر کابین شکل فیلتر تخت
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  209mm عرض 209mm ارتفاع 49mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر نوع فیلتر نوع فیلتر نوع فیلتر نوع فیلتر
ولوو - Volvo
FM 9 -260
FM 9 - 380
FM 9 - 340
FM 9 - 300
FM 500
FM 500
FM 480
FM 480
FM 480
FM 480
FM 460
FM 450
FM 440
FM 440
FM 440
FM 440
FM 430
FM 420
FM 410
FM 400
FM 400
FM 400
FM 400
FM 390
FM 380
FM 380
FM 380
FM 370
FM 360
FM 360
FM 360
FM 360
FM 340
FM 340
FM 330
FM 300
FM 300
FM 12 - 460
FM 12 - 420
FM 12 - 420
FM 12 - 380
FM 12 - 380
FM 12 - 340
FM 12 - 340
FH CLASIC- 400
FH CLASIC - 540
FH CLASIC - 540
FH CLASIC - 520
FH CLASIC - 500
FH CLASIC - 500
FH CLASIC - 480
FH CLASIC - 480
FH CLASIC - 460
FH CLASIC - 440
FH CLASIC - 440
FH CLASIC - 440
FH CLASIC - 440
FH CLASIC - 420
FH CLASIC - 400
FH CLASIC - 400
FH CLASIC - 400
FH 16 - 750
FH 16 - 700
FH 16 - 660
FH 16 - 660
FH 16 - 610
FH 16 - 600
FH 16 - 580
FH 16 - 580
FH 16 - 550
FH 16 - 540
FH 16 - 540
FH 16 - 540
FH 16 - 520
FH 16 - 470
FH 12 - 500
FH 12 - 460
FH 12 - 460
FH 12 - 420
FH 12 - 420
FH 12 - 380
FH 12 - 380
FH 12 - 340