فیلتر هوا استوانه‌ای SF1136

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 320mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 258mm نوع فیلتر 419mm نوع فیلتر NO
مرسدس بنز - Mercedes-Benz
آکسور نسل 1 - 1835
آکسور نسل 1 - 1840
آکسور نسل 1 - 1843
آکسور نسل 1 - 2535
آکسور نسل 1 - 2540
آکسور نسل 1 - 2543
آکتروس نسل 1 - 1831
آکتروس نسل 1 - 1835
آکتروس نسل 1 - 1840
آکتروس نسل 1 - 1843
آکتروس نسل 1 - 1846
آکتروس نسل 1 - 1848
آکتروس نسل 1 - 1943
آکتروس نسل 1 - 2031
آکتروس نسل 1 - 2035
آکتروس نسل 1 - 2038
آکتروس نسل 1 - 2040
آکتروس نسل 1 - 2043
آکتروس نسل 1 - 2046
آکتروس نسل 1 - 2048
آکتروس نسل 1 - 2531
آکتروس نسل 1 - 2535
آکتروس نسل 1 - 2540
آکتروس نسل 1 - 2543
آکتروس نسل 1 - 2546
آکتروس نسل 1 - 2548
آکتروس نسل 1 - 2631
آکتروس نسل 1 - 2635
آکتروس نسل 1 - 2640
آکتروس نسل 1 - 2643
آکتروس نسل 1 - 2646
آکتروس نسل 1 - 2648
آکتروس نسل 1 - 2653
آکتروس نسل 1 - 2657
آکتروس نسل 1 - 2831
آکتروس نسل 1 - 3231
آکتروس نسل 1 - 3235
آکتروس نسل 1 - 3240
آکتروس نسل 1 - 3243
آکتروس نسل 1 - 3246
آکتروس نسل 1 - 3331
آکتروس نسل 1 - 3335
آکتروس نسل 1 - 3340
آکتروس نسل 1 - 3343
آکتروس نسل 1 - 3346
آکتروس نسل 1 - 3348
آکتروس نسل 1 - 4140
آکتروس نسل 1 - 4143
آکتروس نسل 1 - 4146
آکتروس نسل 1 - 4148