فیلتر سوخت پیچی SF8874

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 186mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 61.7mm نوع فیلتر 71.4mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 90mm نوع فیلتر M 20 X 1.5
ایوکو - Iveco
یوروکارگو II - (ML180E 28)
یوروکارگو II - (ML180E 24)
یوروکارگو I - (ML180E 28)
یوروکارگو I - (ML180E 24)