فیلتر سوخت المنتی SF8805

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 137mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 17.3mm نوع فیلتر 83.5mm نوع فیلتر NO
مرسدس بنز - Mercedes Benz
مایلر 1921
مایلر 1924
مایلر 2624
مایلر 911
O - 302
L - 911