فیلتر سوخت المنتی SF8835

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 204mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 45mm نوع فیلتر 107mm نوع فیلتر NO
مرسدس بنز - Mercedes-Benz
آکسور نسل 2 - 1823
آکسور نسل 2 - 1824 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 - 1826 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 - 1828
آکسور نسل 2 - 1829 Blue Tec 4+5/EEV
آکسور نسل 2 - 1833
آکسور نسل 2 - 1833 Blue Tec 4+5/EEV
آکسور نسل 2 - 2523
آکسور نسل 2 - 2528
آکسور نسل 2 - 2529 Blue Tec 4+5/EEV
آکسور نسل 2 - 2533
آکسور نسل 2 - 2628
آکسور نسل 2 - 2629 Blue Tec 4+5/EEV
آکسور نسل 2 - 2633
آکسور نسل 2 - 2633 Blue Tec 4+5/EEV
آکسور نسل 2 - 3228
آکسور نسل 2 - 1835
آکسور نسل 2 - 1836 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 - 1840
آکسور نسل 2 - 1843
آکسور نسل 2 - 1843 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 - 2535
آکسور نسل 2 - 2536 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 - 2540
آکسور نسل 2 - 2543
آکسور نسل 2 - 2636 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 - 2640
آکسور نسل 2 - 2640 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 - 2643
آکسور نسل 2 - 2643 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 - 3235
آکسور نسل 2 - 3236 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 - 3240
آکسور نسل 2 - 3240 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 - 3243
آکسور نسل 2 - 3243 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 - 3335
آکسور نسل 2 - 3340
آکسور نسل 2 - 3343
آکسور نسل 2 - 4135
آکسور نسل 2 - 4140
آکسور نسل 2 - 4143
آکسور نسل 2 - 4144 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 1 - 1835
آکسور نسل 1 - 1840
آکسور نسل 1 - 1843
آکسور نسل 1 - 2535
آکسور نسل 1 - 2540
آکسور نسل 1 - 2543
آکتروس نسل 2 - 1832
آکتروس نسل 2 - 1832 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 1836
آکتروس نسل 2 - 1836 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 1841
آکتروس نسل 2 - 1841 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 1844
آکتروس نسل 2 - 1844 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 1846
آکتروس نسل 2 - 1846 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 1848
آکتروس نسل 2 - 1848 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 1850
آکتروس نسل 2 - 2032
آکتروس نسل 2 - 2032 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2036
آکتروس نسل 2 - 2036 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2038
آکتروس نسل 2 - 2041
آکتروس نسل 2 - 2041 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2044
آکتروس نسل 2 - 2044 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2046
آکتروس نسل 2 - 2046 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2048
آکتروس نسل 2 - 2048 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2050
آکتروس نسل 2 - 2432 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2436 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2441 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2444 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2446 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2448 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2532
آکتروس نسل 2 - 2532 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2536
آکتروس نسل 2 - 2536 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2541
آکتروس نسل 2 - 2541 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2544
آکتروس نسل 2 - 2544 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2546
آکتروس نسل 2 - 2546 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2548
آکتروس نسل 2 - 2548 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2550
آکتروس نسل 2 - 2632
آکتروس نسل 2 - 2632 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2636
آکتروس نسل 2 - 2636 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2641
آکتروس نسل 2 - 2641 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2644
آکتروس نسل 2 - 2644 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2646
آکتروس نسل 2 - 2646 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2648
آکتروس نسل 2 - 2648 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 2650
آکتروس نسل 2 - 3232
آکتروس نسل 2 - 3232 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3236
آکتروس نسل 2 - 3236 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3241
آکتروس نسل 2 - 3241 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3244
آکتروس نسل 2 - 3244 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3246
آکتروس نسل 2 - 3246 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3248
آکتروس نسل 2 - 3248 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3250
آکتروس نسل 2 - 3331
آکتروس نسل 2 - 3332
آکتروس نسل 2 - 3332 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3336
آکتروس نسل 2 - 3336 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3341
آکتروس نسل 2 - 3341 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3344
آکتروس نسل 2 - 3344 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3346
آکتروس نسل 2 - 3346 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3348
آکتروس نسل 2 - 3348 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 3350
آکتروس نسل 2 - 3351
آکتروس نسل 2 - 4141
آکتروس نسل 2 - 4141 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 4144
آکتروس نسل 2 - 4144 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 4146
آکتروس نسل 2 - 4146 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 4148
آکتروس نسل 2 - 4148 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 4150
آکتروس نسل 2 - 5041 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 5044 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 5046 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 2 - 5048 BlueTec 4+5
آکتروس نسل 1 - 1831
آکتروس نسل 1 - 1835
آکتروس نسل 1 - 1840
آکتروس نسل 1 - 1843
آکتروس نسل 1 - 1846
آکتروس نسل 1 - 1848
آکتروس نسل 1 - 1943
آکتروس نسل 1 - 2031
آکتروس نسل 1 - 2035
آکتروس نسل 1 - 2038
آکتروس نسل 1 - 2040
آکتروس نسل 1 - 2043
آکتروس نسل 1 - 2046
آکتروس نسل 1 - 2048
آکتروس نسل 1 - 2531
آکتروس نسل 1 - 2535
آکتروس نسل 1 - 2540
آکتروس نسل 1 - 2543
آکتروس نسل 1 - 2546
آکتروس نسل 1 - 2548
آکتروس نسل 1 - 2631
آکتروس نسل 1 - 2635
آکتروس نسل 1 - 2640
آکتروس نسل 1 - 2643
آکتروس نسل 1 - 2646
آکتروس نسل 1 - 2648
آکتروس نسل 1 - 2653
آکتروس نسل 1 - 2657
آکتروس نسل 1 - 2831
آکتروس نسل 1 - 3231
آکتروس نسل 1 - 3235
آکتروس نسل 1 - 3240
آکتروس نسل 1 - 3243
آکتروس نسل 1 - 3246
آکتروس نسل 1 - 3331
آکتروس نسل 1 - 3335
آکتروس نسل 1 - 3340
آکتروس نسل 1 - 3343
آکتروس نسل 1 - 3346
آکتروس نسل 1 - 3348
آکتروس نسل 1 - 4140
آکتروس نسل 1 - 4143
آکتروس نسل 1 - 4146
آکتروس نسل 1 - 4148
O - 457
C - 457