فیلتر روغن المنتی SF7795

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 265mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 56mm نوع فیلتر 117.5mm نوع فیلتر NO
مرسدس بنز - Mercides Benz
آکسور نسل 2 - 1835
آکسور نسل 2 - 1836 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 - 1840
آکسور نسل 2 - 1843
آکسور نسل 2 - 1843 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 - 2535
آکسور نسل 2 - 2536 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 - 2540
آکسور نسل 2 - 2543
آکسور نسل 2 - 2636 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 - 2640
آکسور نسل 2 - 2640 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 - 2643
آکسور نسل 2 - 2643 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 - 3235
آکسور نسل 2 - 3236 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 - 3240
آکسور نسل 2 - 3240 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 - 3243
آکسور نسل 2 - 3243 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 - 3335
آکسور نسل 2 - 3340
آکسور نسل 2 - 3343
آکسور نسل 2 - 4135
آکسور نسل 2 - 4140
آکسور نسل 2 - 4143
آکسور نسل 2 - 4144 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 1 - 1835
آکسور نسل 1 - 1840
آکسور نسل1 - 1843
آکسور نسل 1 - 2535
آکسور نسل 1 - 2540
آکسور نسل 1 - 2543