فیلتر روغن المنتی SF7792

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 214mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 39mm نوع فیلتر 85mm نوع فیلتر NO
مرسدس بنز - Mercides Benz
آکسور نسل 2 - 1823
آکسور نسل 2 - 1828
آکسور نسل 2 - 1833
آکسور نسل 2 - 2523
آکسور نسل 2 - 2528
آکسور نسل 2 - 2533
آکسور نسل 2 - 2628
آکسور نسل 2 - 2633
آکسور نسل 2 - 3228
آکسور نسل 2 - 1824 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 - 1826 Blue Tec 4+5
آکسور نسل 2 - 1829 Blue Tec 4+5/EEV
آکسور نسل 2 - 1829 Blue Tec 4+5/EEV
آکسور نسل 2 - 2529 Blue Tec 4+5/EEV
آکسور نسل 2 - 2629 Blue Tec 4+5/EEV
آکسور نسل 2 - 2633 Blue Tec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1023
آتگو نسل 2 - 1024 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1026 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1029 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1223
آتگو نسل 2 - 1224 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1226 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1228
آتگو نسل 2 - 1229 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1323
آتگو نسل 2 - 1324 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1326 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1328
آتگو نسل 2 - 1329 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1523
آتگو نسل 2 - 1524 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1526 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1528
آتگو نسل 2 - 1529 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1624 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 1629 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 823
آتگو نسل 2 - 824 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 826 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 829 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 923
آتگو نسل 2 - 924 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 926 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 2 - 929 BlueTec 4+5/EEV
آتگو نسل 1 - 1023 (970)
آتگو نسل 1 - 1223 (970)
آتگو نسل 1 - 1225 (976)
آتگو نسل 1 - 1225 (970)
آتگو نسل 1 - 1228 (970)
آتگو نسل 1 - 1323 ( 975)
آتگو نسل 1 - 1323 (970)
آتگو نسل 1 - 1325 ( 976)
آتگو نسل 1 - 1325 (970)
آتگو نسل 1 - 1328 (970)
آتگو نسل 1 - 1333 (970)
آتگو نسل 1 - 1523 (970)
آتگو نسل 1 - 1523 ( 975)
آتگو نسل 1 - 1525 (970)
آتگو نسل 1 - 1528 ( 976)
آتگو نسل 1 - 1528 (970)
آتگو نسل 1 - 1533 (970)
آتگو نسل 1 - 1823 (950)
آتگو نسل 1 - 1828 (950)
آتگو نسل 1 - 1833 (950)
آتگو نسل 1 -1923 (950)
آتگو نسل 1 - 1928 (950)
آتگو نسل 1 - 2223 (950)
آتگو نسل 1 - 2228 (950)
آتگو نسل 1 - 2523 (952)
آتگو نسل 1 -2523 (953)
آتگو نسل 1 - 2528 (952)
آتگو نسل 1 - 2528 (953)
آتگو نسل 1 -2533 (953)
آتگو نسل 1 - 2533 (952)
آتگو نسل 1 - 2628 (953)
آتگو نسل 1 - 2628 (952)
آتگو نسل 1 - 2633 (953)
آتگو نسل 1 - 2633 (952)
آتگو نسل 1 - 823 (970)
آتگو نسل 1 - 828 F (970)
آتگو نسل 1 - 923 (970)
آتگو نسل 1 - 925 (970)
آتگو نسل 1 - 928 (970)