فیلتر روغن المنتی SF 7738

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 240mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 40.5mm نوع فیلتر 97.5mm نوع فیلتر NO
مرسدس بنز - Mercedes-Benz
مایلر - 1921
مایلر - 1924
مایلر - 2624