فیلتر خشک کن SF 5507

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر خشک کن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 167.3mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 100mm نوع فیلتر 110.7mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 136mm نوع فیلتر G 1 1/4
اسکانیا - Scania
DORSA
R 730
R 620
R 580
R 580
R 560
R 560
R 520
R 500
R 500
R 500
R 490
R 480
R 480
R 480
R 470
R 470
R 450
R 440
R 420
R 420
R 420
R 410
R 400
R 380
R 380
R 380
R 370
R 360
R 360
R 340
R 340
R 320
R 310
R 310
R 280
R 270
R 270
R 250
R 230
R 230
P 490
P 480
P 480
P 470
P 450
P 440
P 420
P 420
P 420
P 410
P 400
P 380
P 380
P 380
P 370
P 360
P 360
P 340 CNG
P 340
P 340
P 320, P 325
P 320
P 310 CNG
P 310
P 310
P 280 CNG
P 280
P 280
P 270
P 270
P 250
P 230
P 230
P 230
G400
G 500, G 500 XT
G 490
G 480
G 480
G 470
G 470
G 450, G 450 XT
G 450
G 440
G 420
G 420
G 410, G 410 XT
G 410 CNG
G 410
G 380
G 380
G 370
G 370
G 360
G 360
G 340 CNG
G 340 CNG
G 340
G 320
G 320
G 310
G 280 CNG
G 280
G 280
G 270
G 250
G 230
4214 - MARAL
4212 - MARAL
رنو - Renault
میدلام نسل 1 - 270.12 dCi
میدلام نسل 1 - 270.13 dCi
میدلام نسل 1 - 270.14 dCi
میدلام نسل 1 - 270.16 dCi
میدلام نسل 1 - 270.18 dCi