فیلتر خشک کن هوا SF5510

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر خشک کن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع NO
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر نوع فیلتر نوع فیلتر نوع فیلتر نوع فیلتر
رنو - Renault
T 460
T 480
T 520