فیلتر سوخت پیچی SF8869

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 182mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 61.7mm نوع فیلتر 71.4mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 90mm نوع فیلتر M 16 * 1.5
ایوکو - Iveco
یورو تک
یورو تک
یورو تک
یورو تراکر
یورو تراکر
یورو تراکر
یورو تراکر
یورو تراکر
یورو تراکر
یورو تراکر
یورو تراکر
یورو تراکر
یورو تراکر
استرالیس - AS440S48T/P
استرالیس - AS440S50T/P