فیلتر سوخت پیچی SF8109

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 156mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 103mm نوع فیلتر 93mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 108mm نوع فیلتر 1 - 14 UNS
ولوو - Volvo
FM 460
FM 480
FM 480
FM 300
FM 300
FM 330
FM 340
FM 340
FM 360
FM 360
FM 370
FM 380
FM 380
FM 380
FM 390
FM 400
FM 410
FM 420
FM 430
FM 440
FM 440
FM 500
FM 450
FH CLASIC - 400
FH CLASIC - 400
FH CLASIC - 400
FH CLASIC - 420
FH CLASIC - 440
FH CLASIC - 440
FH CLASIC - 440
FH CLASIC - 440
FH CLASIC - 460
FH CLASIC - 480
FH CLASIC - 480
FH CLASIC - 500
FH CLASIC - 500
FH CLASIC - 520
FH CLASIC - 540
FH CLASIC - 540
FH CLASIC- 400
FH II - 420
FH II - 420
FH II - 460
FH II - 460
FH II - 500
FH II - 500
FH II - 540
FH II - 540
B9 R