فیلتر روغن المنتی SF7188

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر المنتی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 79mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 41.1mm نوع فیلتر 73mm نوع فیلتر NO
بی ام و - BMW
سری 1 (E88) -125i
سری 1 (E82) -125i
سری 1 (F20) -125i
سری 2 (F22) -220i
سری 3 (F30) -318i
سری 3 (F30) -320i
سری 3 (F30) -328i
سری 3 (E90) -323i
سری 3 (E92) -323i
سری 3 (E93) -323i
سری 3 (E90) -325i
سری 3 (E92) -325i
سری 3 (E93) -325i
سری 3 (E90) -330i
سری 3 (E92) -330i
سری 3 (E93) -330i
سری 3 (E90) -335i
سری 3 (E92) -335i
سری 3 (E93) -335i
سری 4 (F32) -428i
سری 4 (F32) -420i
سری 4 (F36) -428i
سری 4 (F33) -428i
سری 5 (F10) - 520i
سری 5 (F10) - 520i
سری 5 (F10) - 528i
سری 5 (F10) - 528i
سری 5 (F10) - 523i
سری 5 (F10) - 530i
سری 5 (F10) - 535i
سری 5 (E60) - 520i
سری 5 (E60) - 523i
سری 5 (E60) - 523i
سری 5 (E60) - 525i
سری 5 (E60) - 525i
سری 5 (E60) - 530i
سری 5 (E60) - 530i
سری 6 (E64) - 630i
سری 6 (E63) - 630i
سری 6 (E64) - 630i
سری 6 (E63) - 630i
سری 6 (F13) - 640i
سری 6 (F12) - 640i
سری 6 (F06) - 640i
سری 6 (F13) - 640i
سری 6 (F12) - 640i
سری 6 (F06) - 640i
سری 7 (F02) - 740i
سری 7 (F02) - 740i
سری 7 (F02) - 730i
سری 7 (E66) - 730i
20i - (E84) X1
20ix - (E84) X1
25ix - (E84) X1
28i - (E84) X1
28i - (E84) X1
20ix - (F25) X3
28ix - (F25) X3
28ix - (F25) X3
28ix - (F25) X3
25si - (E83) X3
30si - (E83) X3
30si - (E83) X3
28ix - (F26) X4
28i - (F15) X5
35i - (F15) X5
30i - (E70) X5
3.0si - (E70) X5
35ix - (E70) X5
28i - (F16) X5
35i - (F16) X6
35ix - (F16) X6
20i - (E89) - Z4
28i - (E89) - Z4
30i - (E89) - Z4
23i - (E89) - Z4
35i - (E89) - Z4
35si - (E89) - Z4