فیلتر روغن پیچی SF7142

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 260mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 93mm نوع فیلتر 103mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 108mm نوع فیلتر
اسکانیا - Scania
DORSA
T113
T112
T112
T112
T112
R113
R112
R112
R 480
R 470
R 470
R 420
R 420
R 380
R 380
R 380
R 340
R 340
R 310
R 310
R 270
R 270
R 230
R 230
P113
P112
P112
P 480
P 470
P 420
P 420
P 420
P 380
P 380
P 380
P 340
P 340
P 310
P 310
P 270
P 270
P 230
P 230
G 112
G 112
G 480
G 470
G 470
G 420
G 420
G 380
G 380
G 340
G 310
G 270
G 230
4214 - Maral
4212 - Maral