فیلتر روغن پیچی SF7113

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 177mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 61.7mm نوع فیلتر 71.4mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 90mm نوع فیلتر M 27 × 2
ایوکو - Iveco
یوروکارگو (II) - ML180E 24
یوروکارگو (II) - ML180E 28
یوروکارگو (I) - ML180E 24
یوروکارگو (I) - ML180E 28
بهمن دیزل - Bahman Diesel
شیلر - کامیونت
شیلر - مینیبوس
فاو - Faw
کامیونت فاو - TIGER 7 - 6 TON
کامیونت فاو - TIGER 7 - 8 TON
فوتون - Foton
الوند
الوند