فیلتر روغن المنتی SF7234

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 230mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 47mm نوع فیلتر 116.5mm نوع فیلتر NO
یانمار
دیزلی(یانمار LA)