نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر شکل فیلتر
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  عرض ارتفاع 350mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر نوع فیلتر نوع فیلتر 240mm نوع فیلتر 352mm نوع فیلتر
اطلس کوپکو - Atlas Copco
هوای کمپرسور اطلس کوپکو