فیلتر گازوئیل SF8914

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر گازوئیل شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع NO
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر نوع فیلتر نوع فیلتر نوع فیلتر نوع فیلتر
بهمن دیزل - Bahman Diesel
شیلر - کامیونت
شیلر - مینی‌بوس
فاو - Faw
کامیونت (THGER 7 - 6 TON)
کامیونت (THGER 7 - 8 TON)
فوتون - Foton
الوند
الوند
آرنا پلاس
مایان دیزل - Mayan Diesel
دیما - LR-154-2MS
دیما - LR-154-3LS
جک - Jac
N721-N90
N721-N85
N721-N85