Element Oil Filter SF7260

Filter Type Filter Shape
Filter Type Oil filter Filter Shape Element
Length (A) Width (B) Height (H)
Length :  Width Height 68
Inner diameter of the washer Outer diameter of the washer Inner diameter Outer diameter Groove
Filter Type NO Filter Type NO Filter Type 26mm Filter Type 63mm Filter Type NO
Jac
KMC - T8