مدیریت و منابع انسانی نقشی است که در هر سازمان و مجموعه‌ای که بیش از یک نفر عضو داشته باشد معنا دارد. به عبارتی، حتی در یک سوپرمارکت بسیار کوچک هم همچنان بخش عمده‌ای از وظایف مدیر منابع انسانی، قابل پیگیری و اجراست. در مجموعه تولیدی فیلتر سرکان که بیش 980 نفر به طورمستقیم مشغول کار هستند، این موضوع بیشتر اهمیت پیدا می‌کند.

 

فیلتر سرکان تمامی کارکنان را تشویق می‌کند تا همواره در مسیر تکامل توانمندی‌های خود، در حرکت باشند. برای انجام این موضوع، ما یک فرهنگ مبتنی بر اعتقاد به اهداف متعالی را حفظ کرده‌ایم و آزادی عمل را برای توسعه مسئولیت‌های شخص در سطح سازمان و جامعه فراهم می‌کنیم. در سرکان، استراتژی و نظم کاری با احترام متقابل مشخص می‌شود. چرا که از ابتدا به پرسنل خود اعتماد کرده‌ایم. در هر رده‌ای، ما کارکنان خود را تشویق می‌کنیم تا در یک نظام سازماندهی شده، مسئولیت فعالیت‌های خود را بر عهده گیرند. در فیلتر سرکان بیش از 100 مهندس و کارشناس مشغول طراحی سیستم‌ها، تولید جدید و یافتن بازارهای مصرف جدید هستند و این نقطه عطفی است که باعث ایجاد فضای شاد، رشد و بروز توانمندی‌های کشف نشده آنها و توسعه یافتگی سرکان شده است.  تا بتوانند بهترین خدمات را به مشتریان عزیز برسانند.