در گروه تولیدی فیلتر سرکان بیش از۱۲۰۰ نفر به طورمستقیم مشغول کارند ، این نیروها از زبده ترین و متخصص ترین نیروهای منطقه هستند که چرخ تولید را به روانترین شکل می چرخانند .

بیش از ۱۰۰ مهندس و کارشناس مشغول طراحی سیستم ها، تولید جدید ، افزایش راندمان ، افزایش فروش یافتن بازارهای مصرف جدید و توزیع متکثر هستند تا بتوانند بهترین خدمات را به مشتریان عزیز برسانند.