فیلتر روغن، سیال روغن را که وارد موتور می شود را تصفیه میکند و ذرات مضر برای موتور را جدا می کند. به لحاظ شکل ظاهری به فیلترهای پیچی و المنتی تقسیم میشود.