کاربرد

سال ساخت Year قدرت موتور HP مدل Model
اتوبوس ولوو   VOLVO BUS
    B12
__ 08/96   B12
__ 09/00 340 B12 M
    B7
__ 08/96   B7 F/R
__ 08/98 290 (B7 L(D7C290
__ 10/98 310 (B7 L(D7C310
__ 09/03 275 B7R , B7RLE
__ 09/03 310 B7R , B7RLE

 

شماره فنی سازندگان خودرو

  VOLVO
420799 / 420799-9 / 8193841  

 

فیلتر گازوئیل اتوبوس ولوو
کد فنی SF 8813
شکل پیچی
نوع سوخت
H ارتفاع 213
B قطر درونی 61.5
C قطر بیرونی 71.5
G رزوه M 18 * 1.5
A قطر 90
بازگشت به خودرو سنگین
بالا