فیلتر سوخت، سیال سوخت(بنزین،گازوئیل و گاز) را که وارد موتور می شود را تصفیه میکند و ذرات مضر برای موتور را جدا می کند.