فیلتر هوا

فیلتر هوا

فیلتر هوا، سیال هوا را که وارد موتور می شود را تصفیه میکند و ذرات مضر برای موتور را جدا می کند.

بالا