شركت تولیدی و صنعتی فیلتر سركان در سال 1353 خورشیدی در شهر سركان تاسیس شد. سركان، شهری از استان همدان است كه در دامنه ی جنوبی الوند واقع است.

نام شركت فیلتر سركان نیز برگرفته از نام همین شهر است – سرکان - زادگاه بنیانگذران شركت.

در آغاز بهره برداری حوزه تولید عبارت بود از ساخت فیلتر هوا برای خودوری های آن دوران . سپس حرکت به سمت تولید فیلترهای متنوع تر آغاز شد.

استقبال دور از انتظار بازار از کیفیت محصولات تولید شده ، موسسان را برآن داشت که حجم و تنوع تولیدات خودرا افزایش دهند. ازاین رو به تاسسیات و محل جدید نیاز عاجل احساس شد براین اساس سایت شرکت به محل وسیع تری منتقل شد البته این سایت هر ساله حجیم تر و وسیع تر شده است . در ده سال اخیر به دلیل جهش تولید و افزایش تقاضای بازار شرکت چند سایت مجزا در استان تهران تاسیس کرد و عملا شرکت فیلتر سرکان به هولدینگی متشکل از چند شرکت بزرگ تبدیل شد.