فیلتر سوخت پیچی SF8823

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر سوخت شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 218mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 95mm نوع فیلتر 105.3mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 108mm نوع فیلتر 1 - 14 UNS
رنو - Renault
پرمیوم - HD 380 Dxi
پرمیوم - HD 460 Dxi
پرمیوم - HL 380 DXi
پرمیوم - HL 440 DXi
پرمیوم - HL 460 DXi
پرمیوم - HR 380 DXI
پرمیوم - HR 440 DXI
پرمیوم - HR 460 DXI