فیلتر هوا دایره‌ای SF1388

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر هوا شکل فیلتر استوانه‌ای
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 440mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر NO نوع فیلتر NO نوع فیلتر 133mm نوع فیلتر 320mm نوع فیلتر NO
ولوو - Volvo
FM 9 -260
FM 9 - 300
FM 9 - 340
FM 9 - 380
FM 12 - 340
FM 12 - 340
FM 12 - 380
FM 12 - 380
FM 12 - 420
FM 12 - 420
FM 12 - 460
FM 300
FM 300
FM 330
FM 340
FM 340
FM 370
FM 380
FM 390
FM 410
FM 430
FM 450
B9 R