فیلتر روغن پیچی SF7717

نوع فیلتر شکل فیلتر
نوع فیلتر فیلتر روغن شکل فیلتر پیچی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
طول :  NO عرض NO ارتفاع 211.2mm
قطر داخلی واشر قطر بیرونی واشر قطر داخلی قطر خارجی رزوه
نوع فیلتر 93mm نوع فیلتر 103mm نوع فیلتر NO نوع فیلتر 108mm نوع فیلتر M 30 X 2
ایوکو - Iveco
یوروتک - 440 E 34
یورو تک - 440 E 38
یورو تک - 440 E 42
یورو تراکر - 380 E 34
یورو تراکر - 380 E 37
یورو تراکر - 380 E 47
یورو تراکر - 380 E 42
یورو تراکر - 440 E 37
یورو تراکر - 440 E 42
یورو تراکر - 440 E 47
یورو تراکر - 720 E 42
یورو تراکر - 720 E37
یورو تراکر - 720 E47
توربو استار - 330
توربو استار - 330
استرالیس - AS440S50T/P