نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر هوای بیرونی شکل : outerair
ارتفاع (H) قطر درونی واشر (B) قطر بیرونی واشر (C)
ارتفاع : 332 قطر درونی واشر : 115 قطر بیرونی واشر : 230

Featured Image