نوع فیلتر شکل
نوع فیلتر : فیلتر روغن شکل : اکویی
طول (A) عرض (B) ارتفاع (H)
عرض : 107 عرض : 40 ارتفاع : 202

Featured Image